loader image

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.stronypo100.pl (zwany dalej: Sklep internetowy stronypo100), jest prowadzony przez Spółkę Strony po 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 133 lokal 32, 02-304 w Warszawie, NIP 7010739302 REGON 368538556, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699781, nr konta bankowego Spółki: 16-1160-2202-0000-0003-3645-8402 (zwaną dalej „stronypo100”).
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1) adres pocztowy: pl. Aleje Jerozolimskie 133 lokal 32, 02-304 Warszawa;
  2) numer telefonu: +48 502 448 072 , +48 733 700 358
  3) adres poczty elektronicznej: [email protected]
 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym stronypo100 niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego stronypo100 towarów są cenami netto (niezawierającymi podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego stronypo100 wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu stronypo100, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego stronypo100, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym stronypo100 konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego stronypo100 mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

  §2

  Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym stronypo100 można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, lub danych Firmy, adresu e-mail oraz telefonu.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość w formie elektronicznej, za zgodą kupującego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661),w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w terminie 14 dni od realizacji zamówienia. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
  −  w przypadku umowy zawartej na odległość – w formie elektronicznej.
 1. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§3
Płatność

 1. W sklepie stronypo100 istnieje możliwość płatności poprzez przelew na konto bankowe sklepu,
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Spółki stronypo100

§4

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres:; Aleje Jerozolimskie 133 lokal 32, 02-304 Warszawa może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres [email protected].
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są zamieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 5. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wskazane płatności zostaną pomniejszone o koszty już poniesione przez Sprzedawcę na korzyść firm zewnętrznych (opłaty za domenę lub koszty fotografa, copywritera i tłumacza, jeżeli klient skorzystał z tego typu usług).
 7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 4 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§5
Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po po dokonaniu zakupu przez  Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
  Reklamacje złożone przez Kupującego będą rozpatrywane w ciągu 14 dni, o wyniku reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
 1. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 2. Stronypo100 Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 3. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Stronypo100 Sp. z o.o. jest Kierownik ds. Reklamacji.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym stronypo100 jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Stronypo100 Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Stronypo100 Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę usługi tworzenia i pozycjonowania strony internetowej.
 3. Stronypo100 szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://stronypo100 /polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 4. Stronypo100 Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Stronypo100 Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego stronypo100 zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sklep internetowy stronypo100 (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://stronypo200.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki Aleje Jerozolimskie 133 lokal 32, 02-304 Warszawa.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WZÓR POUCZENIA
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia ………………
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą „tradycyjną” lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wskazane płatności zostaną pomniejszone o koszty już poniesione przez Sprzedawcę na korzyść firm zewnętrznych (opłaty za domenę lub koszty fotografa, copywritera i tłumacza, jeżeli klient skorzystał z tego typu usług). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:
Stronypo100 Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 133 lokal32, 02-304 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………

Data zawarcia umowy………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)/Firmy…………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) /Firmy………………………………………………………………

Podpis konsumenta (-ów)/Firmy………………………………………………………………

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data………………………………………………

(*) niepotrzebne skreślić